nasılsın


 
AnasayfaAnasayfa  kapıkapı  GaleriGaleri  AramaArama  Giriş yapGiriş yap  Kayıt OlKayıt Ol  

İKTİSADİ KALKINMA VE BUYUME

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek
Yazar Mesaj
FLORA
admin
admin
avatar


Yaş : 35 Kayıt tarihi : 01/06/08 Mesaj Sayısı : 621 Nerden : istanbul İş/Hobiler : çoook Lakap : geveze

MesajKonu: İKTİSADİ KALKINMA VE BUYUME Perş. Haz. 05, 2008 6:37 pm

İKTİSADİ KALKINMA VE BUYUME

1..Büyüme kuramları tarafından model olarak alınan ekonomiler aşağıdakiler hangisidir?

A) Azgelişmiş ekonorniler
B) Gelişmiş ekonomiler
C) Gelişme yolundaki ekonomiler
D) Yeni sanayileşen ekonomiler
E) Dönüşüm ekonomileri

2. Aşağıdaki ter den hangisi azgelişmiş ülkelerin ekonomik özelliklerinden bîri değildir?
A) Tüketimin bileşiminde gıda maddelerinin payının yüksek olması
B) Tasarruf ve yatırımların düşük olması
C) Nüfus artış hızının yüksek olması
D) Kişi başına gelirin düşük olması
E) Gelir dağılımının dengesiz oiması

3. Bir ekonomi içinde yapısal olarak farklı ekonomik kesimlerin, kimi zaman da bölgelerin yan yana bulunmasına ne ad verilir?
A) İktisadi ikilik
B) Sosyal ikilik
C) Düşünsel ikilik
D) Yapısal ikilik
E) Sistemsel İkilik

4. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi 16. ve 17,yüzyıllarda kapitalizmin gelişmesini incelerken, kapitalizmin gelişmesinde dinsel reformların önemi! bir rol oynadığını ve Protestan toplulukların öncülük yaptığını ileri sürmüştür?

A) weber B) Singer C) Stucken D) Boeke E) Rastovv

5.Emegin sermayeye oranı sabitken, teknik İlerleme sermayenin marjinal ürününü emeğin marjinal ürününe oranla daha fazla artırıyorsa, aşağıdakiler den hangisi söz konusudur?

A) Emek vs sermaye tasarrufunu birlikte sağlayan teknik ilerleme
B) Sermaye tasarrutu sağlayan teknik ilerleme
C) Sadece teknik ilerleme
D) Daha fazla istihdam sağlayan teknik ilerleme
E) Emek tasarrufu sağlayan teknik ilerleme

6. Bİr ekonomide Y=İ50 birim; g=%6 ve K=4 (ft=û,25)tür. Yüzde 6lık bir gelişme hızın sağlamak için ne kadar yatırım dolayısıyla tasarruf yapmak gereklidir?
A) 18
B) 20
C) 24
D) 36
E) 50

7. Bir finansman kaynağı olarak hükümetin yol açtığı ve artık durdurulamayan sinsi enflasyon, daha hızlı ve nihayet dört nala (hiper) enflasyona dönüştüğünde aşağıdaki sonuçlardan hangisi oluşmaz?

A) Para fonksiyonlarından büyük bölümünü yitirir.
B) Hükümetin parasal vergi gelirlerinde artış olur
C) Paranın kabul edilmemesi ve halkın ayni değişime geçmesine yol açar.
D) Para değişim aracı ve değer ölçüsü olarak sınırlı bir alanda kullanılır hale gelir
E) Memur ve işçiler daha yüksek maaş ve ücret taleplerini sıklaştırır

8. Yabancı özel sermayenin yararları arasında yer alan iç piyasanın dinamizmine katkı, aşağıdakilerden hangisini ş.aglamaz?

A) Zihniyet değişikliği ve rasyonel davranış eğilimlerini geliştirir.
B) Piyasa ekonomisi koşullarını yaratır.
C) Rekabet yapısını ve sürecini iyileştirir.
D) öğrenme sürecinin başarılı ve daha kısa sürede geçilmesini sağlar.
E) İşletme yapılarının modernizasyonunu sağlar.

9. Bir ülkede doğum oranından otum oranının çıkarılmasıyla bulunan nüfustaki artış oranına ne ad verilir?
A) Bağımlılık oran
B) Net göç oranı
C) Nüfus artış oranı
D) Tahmini nüfus artış oram
E) Doğal nüfus artış oran
10. Lewis tarafından geliştirilen sınırsız emek arzı ile kalkınma modelinin işleyişi için gerekli koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi ver almaz?

A) Sermaye birikim ile birlikte emeğin verimliliğini artırıcı teknolojk yenilikler sürmelidir.
B) Tanmsa reel ücretin ve tanmsal ürür fiyatlarının yükselmesi g e cİkt irilmeli ve böylece en az geçim ücretinin yükselrres önlenmelidir.
C) Teknolo.ik ilerleme, emek kullanımını artırıc yönde olmalıdır.
D) Girişimciler kârlarını sermaye birikimini artıracak biçimde tekrar yatırma yonettmelidir.
E) Teknolojk ilerleme, örnekten tasarruf edici yönde olmalıdır.

11. Dış ticaret ile iktisadi kalkınmayı birbirine bağlayan kuram aşağıdakiler den hangisidir?

A) Karşılaştırmalı Üstünlükler Kuramı
B) Dış Ticaret Hadleri Kuramı
C) Dinamik Verimlilik Kınamı
D) Faktör Donatımı Kuran
E) El MuHak UsKjıKfcler Kuramı

12. Asağıdakİlerden hangisi modern büyüme kuramının dıs ticaret kuramından farklı olarak dayandığı varsayımlardan biri değildir?

A) Faktör fiyatlarının gerçek fırsat maliyetlerin yansıtmaması
B) Faktörlerin hem miktarının hem de kalitesinin zaman içince degşmesi
C) İsletme büyüklüğünden doğacak yararların bir çok sektör açısından son derece önemli olması
D) Üretim fonksiyonunun bütün ülkelerde aynı olması
E) Mallar arasında tamamlayıcılık özelliğinin bulunmamasi

13. ülkeler, nispeten bol olan üretim faktörlerini yoğun olarak kullanmayı gerektiren mallar üretiminde uzmanlaştıkları zaman, mevcut üretim faktörlerinden maksimum hasılayı elde «Kiklerinde elde edilen durum aşağıdakilerden hangisince açıklanır?

A) Dış ticaret hadleri kuramı
B) Karşılaştırmalı üstünlükler kuramı
C) Voksullaştı ran büyüme kuram
D) Modem büyüme kuramı
E) Dinamik dışsal ekonomiler kuramı

14. Pazarda oluşan fiyatların, marjinal sosyal maliyetleri yansıtacak biçimde düzeltilmesiyle elde edilen marjinal verimliliğe ne ad verilir?

A) Azalan marjinal verimlilik
B) Artan mar inal verimlilik
C) Sabit verimlilik
D) Toplunsal verimlilik
E) Sosyal marjinal verimlilik

15. Miktarı belli kaynaklar maksimum amacıngerçekleşmesini sağlayacak biçimde dağrtılmıssa ya da üretim, minimum harcamayla belli bir amacı gerçekleştirebilecek biçimde yapılıyorsa aşağıdakiler den hangisine ulaşılmış olur?

A) Verimli rekabete
B) Olumlu rekabete
C) Sosyal marjinal verimliliğe
D) Optimum iktisociliğe
E) Dışsal sosyal faydaya

16 Aşağıdakiler den hangisi Nurkseün kalkınma ile ilgili görüşlerinden biri değildir?

A) Birbirini tamamlar ve destekler nitelikte girişilecek üretim faaliyetleri, pazarı hem genişletecektir hem de canlandıracaktır.
B) Fkonomids darboğazlar ve cençesizlikler bilinçli bir şekilce yaratılmalıcır.
C) Birkaç ur eti T alanı ndş birofin birbirini tamamlayan yatırımların yapılması ekonomide verimlilik artışı sağlayacaktır.
D) Dengeli gal'şme. özellikle iç piyasanın büyümesine dan olumlu etkisi açısından önemlicSr
E) Tek bir üretim alanının değil birkaç üretim

17. Kla*** ve neokla*** karşılaştırmalı üstünlükler görüşünü eleştiren, bunun yerine öne sürdüğü iç kaynak dağılımı ve dış ticaret kuramını azgelişmiş ülkeler için bağdaştırıcı bir biçimde yeniden yorumlayan iktisatçı kimdir?

A) Chenery
B)Linder
C) Nurkse
D) Hirschman
E) Rosensteİn-Rodan

18. ithal ikamesi stratejisi ile ilgili olarak aşağıdakiler den hangisi yanlıştır?

A) İthal ikamesi strateisİ uygun önlemlerle izlenmeciği durumda, kıt kaynakların israfına yol açabilir.
B) İthal ikamesi stratejisinin brinci asamasınca dayanıksız tüketim malına yönelik üretirim yapan sanayiler kurulur.
C) ithal ikamesi strateji s ülke içinde İktisadi bîr biçimce üretilmesi mümkün olan malların ithalatını azaltarak döviz tasarrufu sağlamayı amaçlar
D) İthal ikamesi strate isinin kuramsal dayanağını, karşılaştırmalı üstünlükler kuramı oluşturur.
E) İthal İkamesi stratejisi, azgelişmiş ülkelerin çoğunda 1950'li re 1960'lİ yıllarda uygulanmaya başlamıştır.

19.Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabiImelerini tehlikeye sokmaksızın bugünkü kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılaya bilen kalkınmaya ne ad verilir?

A) Doğal kalkınma
B) Dengesiz kalkınma
C) Dengeli kalkınma
D) Uzun vadeli kalkınma
E) SOdürülebilir kalkınma


20. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma alanında,etik kalkınmanın yada kalkınma ahlakının kurucusu olarak tanınır?
A) List
B) Malthus
C) Gculet
D) Say
E) Ser

21. Uluslararası düzeyde çevresel gündemin ilk politika başlangıcı aşağıdaki çalışmaların hangisi ile başlamıştır?
A) Birleşmiş milletler İnsan ve çevre konferansı
B) 21 .yüzyıl için eylem programı
C) Büyümenin sınırlan raporu
D) Rİo o eklara syonu
E) Dünya sürdürülebilir kalkınma konferansı

22. Asagıdakilerden hangisi planlamanın iktisadi nitelikteki araçlarından biridir?
A) Yatırımları yönlendirmeye yarayan tahminler
B) Kamusal kaynaklı krediler
C) Bütçe
D) Vergi politikası
E) Programlama teknikleri

23. Bir ornek muhasebe sistemi hangi nitelikteki planlama araçlarının kapsamındadır ?
A) Teknik
B) İktisad
C) Siyasal
D) Yansız
E) Yönetsel

24. Aşagıdakilerden hangisi kalkınmanın planlanmasının sağladığı olumlu gelişmeler arasında yer almaz?
A) Ekonomik sürecin yönlendirilmesi işlevini yerine getirir.
B) Devlet etkinliğinin ve müdahalesininrasyonel bir ekonomi politikası çerçevesinde yapılmasını disipline eder.
C) Geleceğin belirsizliklerini minimize eder.
D) özel girişimcilere doğru kararlar alabilme olanağı sağlar.
E) PAZAR VE FİYAT MEKANİZMASININ İŞLEVSEL OLMASINI SAĞLAR.

25. Harrod-Domar büyüme modeline göre, bir ekonomide sermaye hasıla katsayısı 4 iken, ekonominin yüzde 5 büyümesi isteniyorsa, söz konusu ekonomideki tasarruf oranının yüzde kaç olması gerekir?

A) 24
B) 20
C) 18
D) 16
E) 8

26. Bir ülkede yıllık büyüme oranı yüzde 3, nüfus artış oranı yüzde 1 ve kişi başına düşen milli gelir 2 000 AGD dolandır. Bu ülkenin kişi başına düşen milli geliri kaç yıl sonra 4 000 ABD doları olur?

A) 36
B) 24
C) 22
D) 19
E) 16

27. Teknolojik gelişme büyüme hesaplarında artık veya arta kalan kısma ne ad verilir?

A) Sermaye birikimi
B) Toplam faktör verimliliği
C) Sermaye-hasıla oranı
D) Doğal büyüme
E) Ölçeğe göre getiri


28. Aşağıdakiler den hangisi Lucas'ın modelinde Öne sürülen görüşlerden biri değildir?
A) İnsan sermayesi birikimi içir harcanar. zamandaki artış, insan sermayesi büyüme oranım attırır
B) Bir ülke yaparak öğrenmeyi doğuran üretimin büyük bir bölümüne sahipse daha çok bilegi birikimine sahip olacağı İçin daha büyük bir büyüme gerçekleştirir.
C) Bireylerin becerilerini ortaya çıkarmak için harcayacakları zamanda sürekli artış sağlayan bir politika, işgücü başına çıktıda azalma yaratır.
D) İnsan sermayesi tanımı, işgücünün eğitim düzeyiyle ilgilidir
E) Eğitimi yüksek, beceri sahibi İşgücünün göç etmesini destekleyen göç politikaları, ekonominin genel verimlilik düzeyini artırabilir.

29. Neokla*** modelin, ülkeler arasında zaman içinde kişi başına gelir düzeyinde bir yakınlaşma olacağı seklindeki öngörüsüne ne ad verilir?

A) Yakınsama hipotez
B) Pareto optİmunu
C) Gelir benzeşmes
D) Leontİef paradoksu
E) Marshall-Lerner şart

30. Aşagıda kilerden hangisi bazı sektörlerde zaman ilerledikçe maliyetlerin düştüğü, kalitenin yükseldiği ve üretimin hızlandığını ifade eder?
A) İçsel büyüme
B) Artan getir
C) Yaparak Öğrenme
D) Yakınsama hipotezi
E) Dışsathk

1. B 2. C 3. A 4. A.5. E 6. D 7.B 8. D 9. E 10. E 11. C 12. D 13. B 14. E 15. D 16. B 17. A 18. D 19. E 20. C 21. C 22. A 23. D 24. E 25. B 26. A 27. B 28. C 29. A 30. C
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://nasil.yetkin-forum.com

İKTİSADİ KALKINMA VE BUYUME

Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var: Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
nasılsın :: EĞİTİM :: AÖF -
- - ArabaYetkinforum.com | © phpBB | Bedava yardımlaşma forumu | Suistimalı göstermek | Yetkinblog