nasılsın


 
AnasayfaAnasayfa  kapıkapı  GaleriGaleri  AramaArama  Giriş yapGiriş yap  Kayıt OlKayıt Ol  

Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Deneme Soruları

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek
Yazar Mesaj
FLORA
admin
admin
avatar


Yaş : 35 Kayıt tarihi : 01/06/08 Mesaj Sayısı : 621 Nerden : istanbul İş/Hobiler : çoook Lakap : geveze

MesajKonu: Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Deneme Soruları Perş. Haz. 05, 2008 6:36 pm

Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Deneme Soruları


1. İktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla ,tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik sürece ne ad verilir?

A) Denetim

B) Muhasebe

C) Mali analiz

D) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri

E) Genel kabul görmüş denetim standartları2. Maddi doğruluğu saptamaya yönelik denetim işlemleri uygulanmak suretiyle aşağıdakilerden hangisi araştırılamaz?

A) Müşterilerden alınan siparişlerden örnekler seçerek bunlarla ilgili kredi onaylarının ve politikaya uygunluklarının saptanması

B) Alacaklara ilişkin değerlemenin uygun olarak yapıldığının saptanması

C) Büyük defter nakillerinin doğruluğunun saptanması

D) Önemli muhasebe politikalarının açıklanmış olduğunun araştırılması

E) Stokların fiziki olarak var olduklarının saptanması
3. Denetçi , alacak senetleri ile ilgili olarak maddi doğruluk denetimleri yaparken aşağıdaki durumlardan hangisini ele almaz?

A) Senede bağlı alacakların aritmetik doruluğunun saptanması

B) Ticari alacak senetlerinin diğer alacak senetlerinden ayrılması

C) Satılan malların kredisi olan uygun ve gerçek müşterilere yapıldığının araştırılması

D) Senet karşılığında bir güvence alınmışsa bu güvenceler için senedi düzenleyenlerden doğrulama yapılması

E) Alacak senetlerinin tahsil yeteneklerinin araştırılması

4. Dış denetçi öz sermayenin denetimi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) Dağıtılmamış karları ayrıntılı biçimde incelemek

B) Hisse senetlerinin arz ve satışında aracı kurumdan yararlanılmışsa bilanço tarihi itibariyle doğrulama yapmak

C) Yönetim kurulu toplantı tutanaklarını okuyarak dividant ilanı ile ilgili kararları gözden geçirmek

D) İşletmenin kayıtlı sermaye usulünü kabul etmemesinin nedenlerini araştırmak

E) Sermaye azaltımına giden işletmelerde iptal edilen senet sertifikalarını fiziki olarak incelemek
5. Aşağıda dönen varlıklarla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Brüt çalışma sermayesi olarak da adlandırılan dönen varlıklar grubunun toplamı dönen varlık unsurlarının brüt değerlerini içerir

B) Dönen varlıklar bir dönemde faaliyetlere daha sık katılırsa verimliliği ve karlılığı o oranda artırır

C) Dönen varlık kalemlerinin tahsil ve satış kabiliyetlerinin yüksek oluşu likit yapıyı güçlendirir

D) Miktarca fazla olan dönen varlık atıl olacağı için aktifin karlı kullanılmasını engeller

E) Miktarca az olan dönen varlık işletme faaliyetlerinin başarılı olarak sürdürülmesine olanak vermez
6. Aşağıdakilerden hangisi Brüt Satışlardan bir indirim değildir?

A) Satılan malların müşteriye teslimi için yapılan sevk giderleri

B) Peşin alışlarda yapılan indirimler

C) Dönemin satılan mallarından iade edilenler

D) Kasa iskontoları

E) Miktar iskontoları
7. Gelir tablosunda yer alan “olağan kar bölümü”aşağıdakilerden hangisini içermez?

A) Finansman giderleri

B) İştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan temettü gelirlerini

C) Tahakkuk eden komisyon gelirlerini

D) Önceki dönem gelir ve karlarını

E) Kambiyo karlarını
8. Aşağıdakilerden hangisi Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniğinin bir özelliği değildir?

A) İşletmenin birbirini izleyen aynı uzunluktaki dönemlere ait mali tablolarının karşılaştırılması

B) Her bir kalemin yıllar itibariyle belirlenen değişmelerinin incelenmesi

C) Yatay analize olanak tanıması

D) Birden fazla yıla ait tablonun karşılaştırılması esas olduğundan dinamik analiz yapılmasına olanak tanıması

E) İşletmeler arası karşılaştırmalar yapılmasına olanak tanıması
9. Bir tek dönemin mali tablolarının tek tek dikey yüzdelerle ifade edilerek incelenmesine ne ad verilir?

A) Dikey analiz

B) Kredi analizi

C) Trend analizi

D) Dinamik analiz

E) Karşılaştırmalı analiz


10. İşletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarını sadece dönen varlıkların finansmanında kullandığını aşağıdakilerden hangisi göstermektedir?

A) Yabancı kaynak toplamının öz kaynak toplamından az olması

B) Dönen varlık toplamının duran varlık toplamından az olması

C) Duran varlık toplamının kısa vadeli yabancı kaynak toplamından büyük olması

D) Dönen varlık toplamının kısa vadeli yabancı kaynak toplamından büyük olması

E) Dönen varlık toplamının öz kaynak toplamından büyük olması
11. Aşağıdaki tabloda bir işletmenin 1988 – 1994 yılları arasında net satışlarının ve satışların maliyetlerinin eğilimleri verilmiştir.
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Net

satışlar
100
120
125
130
140
155
175

Satışlarının

maliyeti
100
90
95
98
105
110
120Bu tablo aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Satışların maliyetinin yüksek olduğunu

B) İşletmenin iyi bir satış politikasının olmadığını

C) İşletmenin müşterilerine daha uzun vadeler tanıdığını

D) İşletme yönetiminin maliyetleri kontrol altına alamadığını

E) İşletmenin brüt satış karının arttığını


12. Trend yüzdeleri ile ilgili olarak verilen aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Negatif yüzdeler azalışları ifade eder.

B) Eğilim yüzdeleri endeks şeklindedir.

C) Baz yılın tüm kalemlerinin tutarları 100 kabul edilir.

D) Eğilim yüzdeleri aynı seyri gösteriyorsa o kalemin eğilimi yok demektir.

E) Baz yılda rakamı olmayan bir kalemin diğer yıllar için eğilim yüzdeleri olmaz.
13. İşletmenin cari oranı 1,5 iken asit test oranının 0,5 olması aşağıdaki durumlardan hangisini ifade etmektedir?

A) Hazır değerler oranının yüksek olduğunu

B) İşletmenin stoklarının yetersiz olduğunu

C) İşletmenin net çalışma sermayesi noksanı olduğunu

D) İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödemede stoklara önemli derecede bağımlı olduğunu

E) İşletmenin likiditesinin iyi olduğunu
14. İşletmenin faaliyet karı oranı %40 ise aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

A) İşletme ana faaliyet konusunda başarılıdır.

B) İşletme dönemini karla kapatmıştır.

C) İşletmenin karlılığı yan faaliyetlerden etkilenmiştir.

D) İşletmenin faaliyet karı oranı düşüktür.

E) İşletmenin faaliyet sonuçları olumlu bir iyileşme göstermektedir.
15. Bir işletmedeki net çalışma sermayesi noksanı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Dönen varlıkların öz kaynaklarla finanse edildiğini

B) İşletmenin sermaye eksiği olduğunu

C) İşletmenin kısa vadeli borç ödeme güçlüğünü

D) İşletmenin öz kaynaklarının yetersiz olduğunu

E) Dönen varlıklarının finanse edilemediğini16. Dönen varlıkların bir dönemde faaliyetlere sık katılması halinde aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?

A) İşletmenin faiz yükü artar.

B) İşletme yan faaliyetler konusunda yatırımlara yönelir

C) İşletmenin satıcılara ve bankalara karşı kredibilitesi düşer.

D) İşletmenin uzun vadeli borç ödeme gücü artar.

E) İşletmenin verimliliği ve karlılığı yükselir.
17.

Artış veya Azalış

(+ )
Fark

Kalemler
1996
1997
1998
9697
9798

Hazır

Değerler
500000
750000
500000
+250000
250000

Menkul Kıymetler

500000
750000
+500000
+250000

Ticari

Alacaklar
250000


+250000
Bu bilgilere göre hazır değerlerde 19961997 yılında meydana gelen artışın yüzdesi kaçtır?

A) 10

B) 25

C) 50

D) 75

E) 100

18. Analiz sonuçlarına göre varlık yapısı normal değilse bunun dönen varlıktan mı yoksa duran varlıktan mı kaynaklandığını belirlemek için hangi oranlara başvurulur?

A) Likidite oranı ve yatırım oranına

B) Satış karlılığı oranı ile öz sermayenin dönüş katsayısına

C) Likidite oranı ve borçlanma katsayısına

D) Duran varlıklar/ Öz sermaye

E) Likidite oranı ve cari orana19. Fon kavramı en geniş anlamıyla aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Aktif toplamını

B) Para ve para benzeri değerleri

C) Dönen varlıklar toplamını

D) Öz kaynaklar toplamını

E) Net çalışma sermayesini


20. Nakit kaynakları toplamı nakit kullanımları toplamından fazla ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nakit artışı meydana gelmiştir.

B) Atıllık söz konusu değilse işletmenin lehinedir.

C) Yıl içinde yaratılan nakit kaynaklarının tamamı kullanılmamıştır.

D) Yıl içinde yaratılan fonların tamamı kullanılmamıştır.

E) Geçen yıldan kalan nakit ve mevduattan da harcanmıştır.

21. Trend analiz tekniğinde yabancı kaynaklar daha yavaş artma eğilimi gösterirken öz kaynakların daha hızlı artış göstermesi söz konusuysa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İşletmenin öz kaynaklarından atıllık olduğunu ifade eder.

B) İşletmenin yabancı kaynaklardan daha fazla yararlandığını gösterir.

C) Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak dengesinin bozunduğunu ifade eder.

D) İşletmenin mali gücünün kuvvetlendiği ve alacaklılar açısından güvencenin arttığını ifade eder.

E) Maddi duran varlıkların finansmanında yabancı kaynakların yetersiz olduğunu ifade eder.

22. Bilgisayar alım satımı yapan işletme 20 farklı türde bilgisayarın alım satımını yapmaktadır.Her bir türe ilişkin durumu alt hesaplarda izlenmektedir. Denetçi bilançoda raporlanmış “stoklar” büyüklüğünün nasıl oluştuğunu hangi alt hesaplardan meydana geldiğini nerede izler?

A) Stoklara ilişkin denetim mizanında

B) Hammadde icmal cetvelinde

C) Stoklar icmal cetvelinde

D) Stoklara ilişkin yeniden sınıflandırma kayıtlarında

E) İşletmeye ait büyük defter ve yardımcı defterlerde23.

Dönen Varlıklar

------------------------- =

Kısa Vadeli yabancı

Kaynaklar

Bu formül aşağıdakilerden hangisinin hesaplanmasında kullanılır?

A) Net çalışma sermayesinin

B) Cari oranın

C) Dönen varlık devir hızının

D) Asittest oranının

E) Nakit oran
24. İşletmenin üretimde kullanmak üzere hammadde ve malzemeye gereksinimi vardır.Bu amaçla satıcı “A” İşletmesine başvurmuş ve bedelini 6 ay sonra ödemek üzere hammadde malzeme alma talebinde bulunmuştur.Bu durumda “A” İşletmesi aşağıdaki analizlerden hangisini yapmalıdır?

A) Uzun vadeli kredi analizi

B) Uzun vadeli verimlilik analizi

C) Kısa vadeli kredi analizi

D) Kısa vadeli stok analizi

E) Kısa vadeli yatırım analizi
25. Fon akım tablosunun hazırlanması sırasında dönem karı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Karşılaştırılan iki yılın dönem karı arasındaki mutlak farka fon çıkışına neden olmayan giderler ve amortisman giderleri eklendikten ve fon girişine neden olmayan gelirler çıkartıldıktan sonra düzeltilen tutar kadar fon kaynağıdır.

B) Ekonomik faaliyetler sonucunda doğan fon hareketlerini belirleyebilmek için karşılaştırılan iki yıldan ikincisinin dönem karı veya zararı ele alınır

C) Dönem karına fon çıkışına neden olmayan giderler ve amortisman giderleri eklendikten ve fon girişine neden olmayan gelirler çıkartıldıktan sonra düzeltilmiş dönem zararına ulaşır.

D) Karşılaştırılan iki yılın dönem karı arasındaki mutlak fark fon kaynağıdır.

E) Karşılaştırılan iki yılın dönem karı arasındaki mutlak farka fon çıkışına neden olmayan giderler ve amortisman giderleri eklendikten sonra düzeltilen tutar kadar fon kaynağıdır.

26. Net çalışma sermayesi noksanı aşağıdaki durumlardan hangisinde ortaya çıkar?

A) Ödenmemiş sermayenin olması durumunda

B) Duran varlıkların dönen varlıklardan fazla olması durumunda

C) Dönem net zararının olması durumunda

D) Öz kaynakların Kısa vadeli kaynaklardan az olması durumunda

E) Kısa vadeli yabancı kaynakların dönen varlıklardan fazla olması durumunda


27. Net çalışma sermayesinde değişim tablosu açısından aşağıdakilerden hangisi fon kullanımları arasında yer alır?

A) Duran varlıklardaki artış

B) Sermayedeki artış

C) Dönem karındaki azalış

D) Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artış

E) Hazır değerlerdeki artış28. Aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisi tek bir yıla ait bilanço ve gelir tablosu kalemlerine uygun olabilir?

A) Fon akışları analizleri

B) Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği

C) Trend analiz tekniği

D) Dikey analiz tekniği

E) Eğilim yüzdeleri analiz tekniği
29. Karşılaştırmalı tablolar analizi tekniğine göre hazırlanan gelir tablolarında yüzdeler aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) İncelenen kalemin, net satışlara oranını

B) İncelenen kalemdeki değişmeyi

C) İncelenen kalemin trendini

D) İncelenen kalemin dönem net kârına oranını

E) İncelenen kalemin brüt satış kârına oranını
30. Aşağıdakilerden hangisi fon kullanımıdır?

A) Aktifte azalış

B) Varlıklarda artış

C) Borçlarda artış

D) Alınan avanslarda artış

E) Düzeltilmiş dönem karı

1. A -
2. A -
3. C -
4. D -
5. A -
6. A -
7. D -
8. E -
9. A -
10. D -
11. E -
12. A -
13. D -
14. A -
15. C -
16. E -
17. C -
18. C -
19. A -
20. E -
21. D -
22. A -
23. B -
24. C -
25. B -
26. E -
27. A -
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://nasil.yetkin-forum.com

Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Deneme Soruları

Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var: Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
nasılsın :: EĞİTİM :: AÖF -
- - Arabaforum kurmak | © phpBB | Bedava yardımlaşma forumu | Suistimalı göstermek | Bir bloga sahip olmak